Thursday, 18 October 2012

Money, money, money

English translation below
Het lijkt of alles hier draait om geld. Ik moet eerlijk zeggen: wij worden en zijn ook wel heeeelll errrruuuuuuuggg zuinig sinds we uit het vliegtuig gestapt zijn. Wat is het leven hier schreeuwend duur. Met name alle geïmporteerde producten zijn abnormaal geprijst. We merken dat geld hier veel mensen in de greep heeft. Hoe vaak Dieneke en ik niet tegen elkaar gezegd hebben dat alles hier draait om geld, dat is onvoorstelbaar. In ons Guesthouse ontmoeten wij veel investeerders en bankmensen, ook dat is opmerkelijk. Vanmiddag waren we bij een aantal souvenirswinkels. Men trok ons zowat over de toonbank! Wanneer de verkoop van1 ketting je hele daginkomen is, ga je daar natuurlijk wel anders tegenaan kijken. Er heerst bij veel mensen een soort murwheid en gelatenheid. Dit land worstelt, dat kun je merken. Vooral wanneer het regent en de bakken water de lucht uit komen, dan kun je de stress en de zware lading die in de lucht hangt haast ruiken! En dan het geld zelf. Er wordt hier betaald met US Dollars, maar ook met Liberiaanse Dollars. Die laatsten zijn veel minder waard en wanneer je zo'n bult flappen in je hand gehouden hebt wil je direct je handen wassen. Maar hier koestert men het, telt men het nog eens uit, voelt er nog eens aan en, o ja, men rekent het razendsnel om. Die twee valuta's is echt een wereld apart. Het geeft de scheiding aan tussen arm en rijk en men gebruikt het volledig door elkaar. De bijzondere uitwerking die geld hier heeft; we staan erbij en kijken er naar.

Mmmmm, is er misschien iemand die de tweede fase van de schoolrenovatie in Dabwe Town wil helpen fiancieren? Ik vraag het vrijmoedig, omdat de eerste renovatie tot een prachtig resultaat heeft geleid (zie de foto's van het auditorium hieronder) en wij graag door willen gaan met de renovatie van de lokalen van de school en het kantoor.
En omdat dit land in wederopbouw het keihard nodig heeft dat wij in het rijke westen ons over deze mensen ontfermen. Ik ga morgen weer rijk gemotiveerd en gezegend richting NL.
Elly Overeem
==========================
Money, money, money
It seems like everything here revolves around money. I can honestly say we are and are becoming verrrrry economical since we stepped off the plane. Life here is outrageously expensive. In particular, all imported products are priced abnormally. We note that money holds many people in its grip. How often Dieneke and I have said to each other that it is unbelievable how much everything here revolves around money.
In our guesthouse we meet many investors and bankers, that is remarkable. This afternoon we were at some souvenir shops. They almost pulled us over the counter! When the sale of one necklace is your entire daily income, you of course look at things differently. Many people are sort of numb and resigned. This country is struggling, that's easy to see. Especially when it rains and bucketloads of water are falling out of the air, that's when you can almost smell the stress and heaviness in the air! And then there is the money itself. Here you can pay using U.S. dollars, but also with Liberian dollars. The latter is worth much less and when you have held a large stack of bills in your hand, you immediately want to wash your hands. But people here cherish it, counting and recounting it, run their fingers over it, and oh yes, their arithmetic is extremely fast. These two currencies are truly a world apart. It is an indication of the separation between rich and poor and both currencies are used alongside each other. The special effect that money here has is something that amazes us.

Hmm, is there anyone who wants to help with the second phase of the renovation of the school in Dabwe Town? I ask boldly, because the first renovation led to a beautiful result (see the photos of the auditorium) and we would like to continue with the renovation of the classrooms and the office.
And because this country, which is in a state of rebuilding, sorely needs those of us in the rich West to have compassion. I'm returning home tomorrow, richly blessed and highly motivated.

Elly Overeem

No comments:

Post a Comment