Saturday, 20 October 2012

Bruggen bouwen

English translation below
Terugkijkend op mijn tweede reis dit jaar naar Liberia, Dabwe Town, kan ik maar één ding concluderen: het was goed om er te zijn! Het was ook de laatste keer niet, daar ben ik zeker van. Relaties bouwen is voor mij een basisgegeven om dingen van de grond te krijgen, te ondernemen. En relaties bouw je niet alleen op afstand maar bouw je ook en juist door persoonlijke ontmoetingen. Het is vreemd dat je na twee keer naar Dabwe Town reizen zo blij kunt zijn om bekende gezichten te zien, te praten met het MF Liberia team en de mensen in Dabwe Town te ontmoeten. Blijkbaar is een brug slaan tussen twee culturen mogelijk, mits je bereid bent om je uit te strekken naar die ander en je open te stellen om te ontvangen en mits je bereid bent om daar tijd, geld, energie en geduld in te steken. Ik moest er aan denken tijdens het zien van 'de brug' in Dabwe Town.

In maart van dit jaar zag de brug er zo uit.
In oktober van dit jaar is de brug aan het eind van het regenseizoen weer in gebruik, nadat deze een halfjaar ongebruikt is geweest vanwege de hevige regenval.


In de regentijd is de brug niet zichtbaar meer en wordt deze overspoeld door het stijgende moeraswater en de heftige regenval. Een probleem voor de lokale bevolking omdat men dan via een andere, langere route het dorp in en uit moet. Dat is niet eenvoudig. We willen met Mineke Foundation proberen een brug te slaan tussen twee culturen. Ontwikkeling van een dorp na tijden van heftige oorlog is intensief en intens en de stroom van het water is soms grillig en onberekenbaar, maar ik geloof dat met inspanningen 'van beide oevers' een brug gemaakt kan worden die stevig en stabiel is en die mensen kansen geeft! Bouwt u mee?

Elly Overeem, boardmember Mineke Foundation NL
============
Building bridges

Looking back on my second trip this year to Dabwe Town, Liberia, I can only conclude one thing: it was good to be there! It was not the last time, I'm sure. Building relationships is a basic principle to get things off the ground, to be undertake things. And relationships are built not only when there is distance but also build and especially through personal encounters. It is strange that after two trips to Dabwe Town one can be so happy to see familiar faces, to talk to the MF Liberia team and to meet the people in Dabwe Town. Apparently a bridge between two cultures is possible, provided you're willing to stretch yourself out to the other person and you are open to receiving, and if you are willing to spend time, money, energy and patience on it. I had to think of this when I saw the so-called “bridge” in Dabwe Town.
In March of this year the bridge looked like this.

In October this year, the bridge is in use again at the end of the rainy season after being unused for six months due to the heavy rainfall.

In the rainy season, the bridge is no longer visible due to flooding caused by rising swamp water and heavy rainfall. A problem for the local population because they then have to use another, longer route to enter and leave the community. That is not easy. We, Mineke Foundation, want to build a bridge between two cultures. Development of a community after years of fierce war is difficult and intense, and the flow of water is sometimes erratic and unpredictable, but I believe that with effort on "both sides" a bridge can be built which is stable and which gives people opportunities! Will you build with us?

Elly Overeem, boardmember Mineke Foundation NL

No comments:

Post a Comment