Monday, 21 October 2013

Op bezoek in Dabwe Town


Het is vandaag zondag en we gaan weer op weg met onze chauffeur Steven. Hij leidt ons veilig door het drukke, hectische verkeer. Zondagsrust is hier ver te zoeken. Maar dat het zondag is, is goed te zien en te horen. Veel mensen hebben zich op zijn zondags gekleed en tijdens onze tocht kunnen we flarden van de vele kerkdiensten volgen door de speakers, die hard over straat galmen.Mineke Foundation voert haar projecten uit in Dabwe Town, een community vlakbij Monrovia.

Dit is de plaats waar de ouders van Tonia in de zestiger jaren neerstreken en begonnen met het ontwikkelen van het gebied. Ze zetten een school op en begonnen met een landbouwprojectje.
Nu is het een gebied met zo’n 3.000 inwoners.

Papaja uit eigen tuin
Dabwe Town ligt in een moerasachtig gebied en daarom is het voor de taxi lastig om zich een weg te banen naar het huis van de vader van Tonia.

Ik zie een oude, pezige en energieke man die ons welkom heet in Dabwe Town.
Ik zie een school met auditorium en een tuin waar van alles verbouwd wordt.

Dat hier werk te doen is wordt snel duidelijk. Het dak lekt op verschillende plaatsen, het regenseizoen heeft gezorgd voor veel onkruid in de tuin en de vruchtbare grond is voor een deel weggespoeld. Door de erosie zullen de paden opnieuw opgehoogd moeten worden.

De vader van Tonia geeft aan, dat hij al druk is met deze dingen en laat dat ook zien.

Ondertussen komen er een aantal mensen langs die Tonia met enthousiasme begroeten.
De kinderen staan op een afstand te kijken,  te lachen en te zwaaien. Altijd leuk!

Na een gesprek met een paar mensen ontmoeten we de jonge leiders van de ‘Just say No’ club.
Een club die dmv verschillende activiteiten (sport, theater, schoonmaakwerkzaamheden) jongeren activeert en hen een boodschap meegeeft om ‘nee’ te zeggen tegen drugs, geweld en seksueel misbruik.

V.l.n.r: Tonia, Ernest, Elsie en Melvin

De jonge leiders zijn enthousiast over hun club, maar laten ook merken dat er veel moet veranderen.
We merken dat ze zelf meer verantwoordelijkheden willen, maar kunnen ze dat aan en hebben ze er naast studie en werk wel voldoende tijd voor?
Daar moeten we de komende dagen achter zien te komen.


Echt mooi om nu ‘live’ te zien waar we als Mineke Foundation mee bezig zijn, wie de mensen zijn achter het verhaal, hoe ze leven en wat hen bezighoudt.


English translation

Today is Sunday and we are back on the road with our driver Steven. He leads us safely through the busy, hectic traffic. Sunday Rest is not present here. But it's obviously Sunday, that you can see and hear. Many people are dressed in their Sunday best and we can follow parts of many church services through the speakers, which sound loudly on the streets.  

Mineke Foundation carries out its projects in Dabwe Town, a community near Monrovia. 

This is the same place where the parents of Tonia landed in the sixties and began to develop the area. They started a school and a little agricultural project . 
Now it is an area with about 3,000 residents.

Dabwe Town is located in a swampy area and therefore it is difficult for the taxi to get to the house of the father of Tonia.

I see an old, wiry and energetic man who welcomes us in Dabwe Town.
I see a school, an auditorium and a garden where lots of things are grown.

That there is work to be done here is clear quickly. The roof leaks in several places, the rainy season has caused many weeds to grow in the garden and the fertile soil is washed away in part. Because of the erosion the paths will have to be built up again.

The father of Tonia indicates that he is busy with these things and also shows it to us.

Meanwhile, there are some people who come along and greet Tonia enthusiastically.
The children are watching, laughing and waving at a distance. Always funny!

After talking with a few people we meet the young leaders of the 'Just say No' club.
A club that through various activities (sports, theater, cleaning up) gives a message to the youth to say 'no' to drugs, violence and sexual abuse.

The young leaders are enthusiastic about their club, but also tell us that a lot needs to change.
We find that they want more responsibilities themselves, but are they ready for it and do they have sufficient time in addition to study and work?
That's what we will see in the days to come.

It is really nice to see where we as Mineke Foundation work, who the people are behind the story, how they live and what their concerns are.

No comments:

Post a Comment