Friday, 25 October 2013

Bereidwilligheid

Vanochtend waren we uitgenodigd op de Universiteit hier in Monrovia.
Eén van onze jonge leiders werd beëdigd als vicevoorzitter van de Public Administration Students Association.  Het streven van deze Association is o.a. om een brug te slaan tussen de studenten en de overheid. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor, dat studenten stageplaatsen krijgen bij hun toekomstige werkgever, de overheid.

Mooi om te zien dat één van onze jonge leiders uit Dabwe Town een dergelijke rol krijgt toebedeeld.
Hij is bereid om iets te doen met zijn leven. En misschien motiveert dit ook anderen in zijn omgeving.

De afgelopen dagen hebben we heel veel mensen gesproken, vanuit NGO’s, vanuit Dabwe Town en ook vrienden van Tonia.
Eén ding is me daar erg van bijgebleven: alles staat of valt hier met ‘bereidwilligheid’.

Als je iets van je leven wil maken moet je bereid zijn, om daar zelf actie in te ondernemen.

Als wij als Mineke Foundation echt iets willen betekenen in Dabwe Town zijn we afhankelijk van de bereidwilligheid van de community en ons team.

Als we als Mineke Foundation iets moois en goeds willen opzetten zijn we afhankelijk van andere partijen die ons daar bij willen helpen.

Dit laatste zal geen groot probleem gaan geven, want veel partijen hebben al aangegeven dat ze iets willen betekenen op het gebied van bijvoorbeeld vak trainingen, capacity building en advies.

Nu de rest nog!
Het is aan ons om de mensen in de Community te mobiliseren en bereid te maken.
Vervolgens moeten we met die mensen gaan optrekken, de personen die echt iets willen er uit  pikken en ze die kans geven.

De komende tijd moeten we gaan zien of bereidwilligheid genoeg is om het project door te zetten.

We moeten tot goede, gestructureerde afspraken komen en die ook gaan uitvoeren. 
Zonder afspraken gaan we het niet redden, ben ik bang.


English translation:

This morning we were invited to the University here in Monrovia.
One of our young leaders was sworn in as Vice President of the Public Administration Students Association. The aim of this Association is among others to build bridges between the students and the government. They ensure for example, that students get internships with their future employer, the government.

Nice to see that one of our young leaders from Dabwe Town being assigned such a role.
He is willing to do somethingwith his life. And maybe this motivates others around him.

The past few days we talked to lot of people, from NGOs, from Dabwe Town and friends Tonia.
One thing is very much stuck with me there: everything depends on 'willingness'.

If you want to make something of your life you must be prepared to take action .

If we as Mineke Foundation want to do something in Dabwe Town we depend on the willingness of the community and our team. 

If we want to set up something beautiful and good Mineke Foundation we depend on other parties who want to help us. 

This is not going to be big problem because many parties already have indicated that they want to do something in terms of, for example vocational training, capacity building and advice. 

Now I hope the rest will follow! 
It is up to us to mobilize the people in the community and make them willing. 
Next we need to go forward with those people. We have to pick who want to make a difference and give them that chance. 

In the time ahead of us we will see or willingness is enough for the project to continue. 

We must come to good, structured agreements and also perform on them. 
Without agreements, we do not make it I'm afraid....


No comments:

Post a Comment